• Lorem ipsum

Nos termes et conditions ne sont actuellement disponibles en néerlandais. La traduction francaise sera bientôt disponible. Je suis désolé.

1. Toepassing

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Two Create / Made by Oranges en de klant.

2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

3. Als er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen) Two Create om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).

4. Door het gebruik van de internetsite van Two Create en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

5. Two Create heeft ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
 

2. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Two Create zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen. Two Create heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite van Two Create is verstuurd.

3. De klant en Two Create komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Two Create gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden bewijs.
 

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

2. Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het artikel betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4. Two Create kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van menselijk of technisch falen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 

4. Betaling

1. Bij een bestelling via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. IDEAL, Paypal, Creditcard, Mistercash, Sofort banking of overschrijving op ons bankrekeningnummer. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. 

2. Alle gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Two Create als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken, komen ten laste van de klant.

3. Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen is voldaan is Two Create bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen.
 

5. Levering/levertijd

1. Two Create streeft ernaar om binnen 1 tot 2 dagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren.

2. De maximale levertijd, in uitzonderlijke gevallen, bedraagt 30 dagen (geldt voor bestellingen buiten Nederland) tenzij anders overeengekomen. Indien de maximale levertijd niet haalbaar is, stellen wij u hier tijdig van op de hoogte en bieden wij de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertermijn overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 2 werkdagen teruggestort op uw bank- of girorekening. Echter Two Create is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

3. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

4. Na aankoop en levering van een (digitaal) product, is het reproduceren en verspreiden hiervan niet toegestaan. 

5. Two Create is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.
 

6. Ruilen en Retourneren

1. U mag een geleverd artikel binnen 14 werkdagen na ontvangst aan Two Create terugzenden, buiten deze termijn kunnen wij geen retouren meer aanvaarden.

2. Wanneer de retourzending in goede staat is ontvangen wordt het bedrag van de zending binnen 2 werkdagen teruggestort op uw bank- of girorekening. Gelieve uw adres- en bankgegevens in de retourzending bij te voegen.

3. Levering van artikelen met (bedrijfs-) logo kunnen in geen enkel geval geretourneerd worden, aangezien deze speciaal voor de afnemer zijn geproduceerd. Leer is een natuurproduct en onderlinge verschillen in zichtbare nerven en poriën, littekens en insectenbeten typeren de echtheid van het artikel en kunnen geen reden zijn om een levering af te wijzen.
 

7. Garantie

1. Bestelt u een artikel bij Two Create, waarvan u in redelijkheid (en bij normaal gebruik) een lange levensduur mag verwachten, dan geeft Two Create minimaal een jaar garantie.
 

8. Voorraad

1. De voorraad van de webshop wordt dagelijks bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant z.s.m. hiervan op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Two Create zal in dit geval binnen 2 werkdagen voor terugbetaling zorgen.
 

9. Privacy

1. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden verstrekt tenzij dat voortvloeit uit de wet Registratie Persoonsgegevens.